Zajęcia programowe

Podczas zajęć rozwijamy umiejętności z zakresu obszarów edukacyjnych:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach        zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Zajęcia dodatkowe

Dzieci w naszym przedszkolu wzbogacają umiejętności i wiedzę nie tylko podczas zajęć obowiązkowych, ale także istnieje możliwość skorzystania z zajęć dodatkowych dla chętnych:

  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • zajęcia rytmiczno-taneczne,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • terapia logopedyczna,
  • religia.


Zajęcia na świeżym powietrzu

Zwracamy uwagę na organizowanie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu podczas pobytu dzieci w przedszkolu. W zabawach ruchowych dzieci hartują swój charakter, podejmując aktywność fizyczna wzmacniają mięśnie, nabywają sprawności, doskonalą ruchy. Zabawy na świeżym powietrzu to również doskonały sposób, by dać upust negatywnym uczuciom, rozładować nagromadzone emocje. “Jedyneczka” przez cały rok prowadzi różnego rodzaju zajęcia w ogrodzie przedszkolnym przylegającym bezpośrednio do budynku, w parku, lesie czy na łące.

Wydarzenia cykliczne, bale, uroczystości

Program przewiduje również organizację imprez okolicznościowych dla przedszkolaków i rodziców z okazji Mikołajek, Jasełek, karnawałowych szaleństw, Dnia Dziecka, Dnia Mamy, Taty, Dziadków oraz wiele innych.

Poza prezentowaniem własnych umiejętności dzieci zawsze z niecierpliwością oczekują na cyklicznie zapraszane do przedszkola teatrzyki, zespoły muzyczne, specjalnych gości, opowiadających o wykonywanych przez nich zawodach i pokazujących często jak dana profesja wygląda w praktyce.